ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Δημοσιεύθηκε : 01/11/2016

N.3419/2005 (ΦΕΚ Α 297/06-12-2005)
Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας (Κωδικοποιημένος ως και τον Ν.4441 και 4443)

17.06.2010 | 90
N.3853/2010 - Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών

11.04.2012 | 86
N.4072/2012 - Βελτίωση Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος - Νέα Εταιρική Μορφή - Σήματα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθμιση Θεμάτων Ναυτιλίας, Λιμένων και Αλιείας και άλλες διατάξεις.

29.05.2013 | 120
N.4155/2013 - Ρυθμίσεις Νομοθεσίας Γ.Ε.ΜΗ. (Κεφάλαιο Δεύτερο)

31.05.2013 | 122
N.4156/2013 - Ρυθμίσεις για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας (Άρθρο τρίτο)

29.01.2014 | 22
N.4233/2014 - Εθνική Αρχή Συντονισμού Πτήσεων και άλλες διατάξεις.

10.05.2014 | 114
N.4262/2014 - Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις.

24.11.2014 | 251
N.4308/2014 - Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις.

23.12.2014 | 265
N.4314/2014 - Α) Για τη Διαχείριση, Τον Έλεγχο και την Εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση τησ οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις

07.07.2016 | 125
N.4403/2016 - Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις των άρθρων της οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις

06.12.2016 | 227
N.4441/2016 - Για την απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, αρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις